Follow

Show

OEE increasing & Reduce Loss time in Production

หลักสูตรการเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต
(OEE increasing & Reduce Loss time in Production)

ค่า OEE เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้วัดความสำเร็จของ TPM ในภาพรวม โดยพิจารณาที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ กล่าวคือ การพิจารณาที่การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและการทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้หาค่า %A (Available time) หรือเวลาการทำงานของเครื่องจักรจริงเทียบกับเวลาการทำงานของเครื่องจักรตามแผน และ ค่า %P (Performance Rate) หรือ ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร รวมถึงค่า %Q (Good Quality Rate) ซึ่งก็คือ อัตราการคุณภาพการผลิตสินค้าดีทั้งหมด
การเพิ่มค่า Overall Equipment Effectiveness หรือ OEE นั้นเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ละตัวได้อย่างชัดเจนด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลการผลิตที่บันทึกได้ โดยต้องบันทึกค่าทุกวัน ทุกเครื่อง เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อนที่จะเกิด Downtime ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลง รวมถึงค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรก็สูงขึ้นได้
ค่า OEE นั้นค่าที่สูงจะดีกว่าค่าที่ต่ำ ซึ่งระดับของค่าดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละองค์กรที่จะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม และต้องพยายามไม่ให้ค่า OEE ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดซึ่งจะหมายถึงการเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตหรือที่เรียกว่า Loss time นั่นเอง
Loss time หรือ “เวลาความสูญเปล่าในการผลิต” ซึ่งก็คือเวลาที่สูญเสียไปในระหว่างการผลิตในเรื่องของการทำงานผิดขั้นตอน เป็นเวลาที่ไม่สร้างคุณค่า (Non-value time) มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ และแฝงตัวอยู่ในเกือบทุกขั้นตอนการผลิตและอาจจะไม่สามารถตรวจวัดในขณะผลิตได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราควรทำกิจกรรมที่เรียกกันว่า “กิจกรรมการลด Loss time การผลิต” ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตชิ้นงานได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดได้ในสูตรการผลิต และในอนาคตกิจกรรมเพื่อลด Loss time นี้ ซึ่งจะส่งผลให้เวลาการผลิตที่ใช้ลดลง และจำนวนชิ้นงานก็จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
การเพิ่มค่า %OEE และการลดค่า Loss time เป็นส่วนหนึ่งของหลักการวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness) ดังนั้นหากโรงงานมีการวัดค่า OEE อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ประสิทธิภาพเครื่องจักรไม่ลดลง หรืออาจทำให้สูงขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งก็จะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการผลิตก็ลดลงตามมานั่นเอง

วัตถุประสงค์
 1. ลดการสูญเสียในการทำงานของเครื่องจักร (Big Loss)
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มากขึ้น
 3. ลดระยะเวลาการ Downtime ของเครื่องจักรลงอย่างได้ผล
 4. เพิ่มผลผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 5. ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 6. ลดความแปรปรวนของกำลังการผลิตในแต่ละวัน
 7. ลดของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต
 8. สร้างความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ (Change Over) เพื่อผลิตสินค้าได้อย่างหลากหลาย
เนื้อหาของหลักสูตร
วันที่ 1 เวลาอบรม 09.00-12.00 น.
  09.00-10.30
 • ความหมายของค่า OEE และ Loss time ของเครื่องจักร
 • การแบ่งประเภทของค่า OEE และ Loss time
 • 10.30-12.00
 • วิธีการเลือกเครื่องจักรในการวัดค่า OEE และ Loss time
 • ขั้นตอนและวิธีการบันทึกค่า OEE และ Loss time การผลิต
วันที่ 2 เวลาอบรม 09.00-12.00: น.
  09.00-10.30
 • สูตรการคำนวณค่า OEE และ Loss time
 • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากค่า OEE และ Loss time
 • 10.30-12.00
 • การค้นหาสาเหตุและการแก้ไขค่า OEE และ Loss time
 • กรณีศึกษาโรงงานที่ประสบความสำเร็จในการจัดการค่า OEE และ Loss time
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารด้านการจัดการควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
วิธีการฝึกอบรม  การบรรยาย ผ่านระบบ Online ด้วย Application Zoom
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน