Follow

Show

MSA Requirement and Implementation Training Course 4th Edition

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด 4th Edition
MSA Requirement and Implementation Training Course 4th Edition

หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) เป็นข้อกำหนดที่สำคัญและหัวใจหลักในการบริหารระบบเครื่องมือวัด การจัดหาเครื่องมือและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับลักษณะการวัด ในองค์กรของท่าน คู่มือการวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analyze) เป็นข้อกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผู้ผลิตและส่งมอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการบริหารคุณภาพในองค์กรภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใช้ในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผู้ส่งมอบ เพื่อให้คุณภาพของชิ้นส่วนที่ได้รับมอบมีคุณภาพตรงตามความต้องการ

วัตถุประสงค์
 • สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคสถิติในการนำมาวิเคราะห์ระบบการวัดให้เหมาะสมกับข้อกำหนด ลักษณะเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ที่ต้องตรวจวัดตรวจสอบในองค์กรได้อย่างถูกต้อง
 • ดำเนินการจัดสร้างระบบเอกสารที่ต้องจัดทำให้สอดคล้องตามระบบ และความต้องการของลูกค้า
 • เข้าใจหลักการบริหารระบบการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) ให้เกิดประสิทธิภาพ
หัวข้อการฝึกอบรม
 • แนะนำระบบการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
 • แนะนำหลักการวิเคราะห์ระบบการวัด
 • การประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์ระบบการวัดกับเครื่องมือตรวจวัด หรือผลิตภัณฑ์
 • หลักการและเทคนิคการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)
 • Resolution
 • การวิเคราะห์ระบบการวัดเสถียรภาพ (Stability)
 • การผลิตซ้ำและการทำซ้ำ (Gauge RR)
 • วิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยเฉลี่ยและค่าพิสัย (X bar-Rang Method)
 • วิธีการวิเคราะห์ Gage R&R สำหรับข้อมูลนับ (Attribute Gage R&R)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร ISO/TS 16949 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ หรือฝ่ายประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่สอบเทียบ และเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการ (Lab Test)

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน