Follow

Show

Logistics and the World of Business after Covid-19

หลักสูตรโลจิสติกส์กับโลกธุรกิจหลังโควิด-19
(Logistics and the World of Business after Covid-19)

หลักการและเหตุผล
การเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงนั้น ถ้าธุรกิจใดรู้ทันและมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ได้อย่างรู้ทันและมีข้อมูลที่เป็นจริงกับสภาวะการณ์นั้น ก็จะสามารถรองรับปัญหา และแก้ไขให้คลี่คลายลงได้
ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าโลจิสติกส์นั้นเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนองค์กรให้ดำเนินกิจการ ไปได้อย่างราบรื่น และลื่นไหล ซึ่งการยืดหยุ่นและรักษาความคล่องตัวด้วยการนำกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์เข้ามาปรับใช้ในองค์กรอย่างจริงจังนั้น จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองลูกค้า ทั้งทางด้านความรวดเร็วและความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ตลอดจนช่วยบรรเทาการเกิดการขาดแคลนสต๊อกสินค้า ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ดังนั้น มาตรการด้านโลจิสติกส์ของแต่ละธุรกิจนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เช่น ระยะเวลาของการเกิดวิกฤต และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งสมควรได้รับการวิเคราะห์และทำการศึกษาในรายละเอียดต่อไปอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยกิจกรรม โลจิสติกส์ได้อย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีผลต่อความสำเร็จของฟังก์ชั่นงานและองค์กรธุรกิจ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทั้งงานและทีมงานในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการเตรียมพร้อมกับการปรับตัวในสถานการณ์โรคระบาดและส่งเสริมจิตสำนึกเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
เนื้อหาหลักสูตร
 1. พื้นฐานของโลจิสติกส์กับการสนับสนุนธุรกิจให้ยั่งยืน
  • บทบาทและความสาคัญของโลจิสติกส์ในองค์กร
  • โลจิสติกส์จะเป็นจุดศูนย์รวมของการสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างไร
  • ประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ในภาวะโควิด-19
 2. การปรับตัวของธุรกิจเพื่อการอยู่รอดขององค์กรในสถานการณ์โควิด
  • การปรับตัวที่เกิดขึ้นของแต่ละธุรกิจในสถานการณ์โควิด-19
  • ธุรกิจเกิดใหม่ในสถานการณ์โควิด-19
  • โควิด-19 คือตัวเร่งให้โลจิสติกส์เติบโตเพื่อขับเคลื่อนกลไกลใหญ่ๆ ของธุรกิจ
  • Workshop
 3. กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์กับการสนับสนุนการทำงานในแต่ละฟังก์ชั่นขององค์กร
  • คลังสินค้าและสินค้าคงคลังหลังโควิด-19 ต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร?
  • รูปแบบการขนส่งสินค้าที่เติบโตแบบก้าวกระโดดช่วงโควิด-19 ต้องพัฒนาต่อเนื่องอย่างไร?
  • ประสิทธิภาพของทีมงานโลจิสติกส์ในสภาวะโควิด-19 ต้องเติมเต็มกันอย่างไร?
  • Workshop
 4. ธุรกิจและกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ที่ต้องเปลี่ยนไปหลังโควิด-19
  • การปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีในกิจกรรมโลจิสติกส์กับสถานการณ์โควิด-19
  • พฤติกรรมความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปหลังโควิค-19
  • การพัฒนาภาระกิจหลักของงานโลจิสติกส์เพื่อสนัสนุนธุรกิจให้เติบโตหลังโควิด-19
 5. ปัญหาการดำเนินงานในองค์กรช่วงสถานการณ์ก่อน-หลังโควิค-19 พร้อมหาแนวทางแก้ไข (กรณีศึกษา)
 6. กิจกรรม Expertise & Q/A
  • ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิผล
  • แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ผู้เข้าอบรมทราบหลักการและเทคนิคการนำกิจกรรมของโลจิสติกส์ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร
 3. ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการปรับตัวในการดำเนินงานในสภาวะการณ์โรคระบาด
 4. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ระดับหัวหน้างาน , ระดับวิศวกร , ระดับบริหาร
รูปแบบการอบรม
การบรรยายและกฏิบัติการ
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน