Follow

Show

Kaizen Suggestion for Work Improvement

หลักสูตรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen
(Kaizen Suggestion for Work Improvement)

หลักการและเหตุผล
ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงงาน โดยไม่จำกัดวิธีการ แนวทางหรือเทคนิคที่ใช้ ซึ่งในการปรับปรุงงานนั้นสามารถปรับปรุงได้ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวในการทำงาน จนกระทั่งถึง เรื่องเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ องค์กรโดยทั่วไปจะให้ความสำคัญอย่างมาก กับการปรับปรุงและพัฒนา ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมข้อเสนอแนะ 5ส กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเป้าหมายจะอยู่ที่การปรับปรุงงาน โดยที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับพนักงาน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงงานต่อพนักงานในองค์กรโดยอาศัยแนวคิดไคเซ็นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในการทำงาน
 2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดการและเครื่องมือพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
 3. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินกิจกรรม Kaizen การสรุปรายงานและนำเสนอการปรับปรุง
หัวข้อการฝึกอบรม
 1. แนวคิดและปรัชญาของ Kaizen
 2. ประเด็นสำคัญของการปรับปรุง
 3. แนวคิดการจัดการเพื่อการปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)
 4. แนวทางการค้นหาจุดปรับปรุง
 5. แนวทางการปรับปรุง&เครื่องมือในการปรับปรุงต่างๆ
  1. การปรับปรุงงานเชิงคุณภาพ
  2. การปรับปรุงการไหลเชิงการผลิต
  3. การปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ
 6. แนวทางการดำเนินกิจกรรม Kaizen การสรุปรายงานและนำเสนอการปรับปรุง
 7. Workshop: กลุ่มอภิปรายหัวข้อปรับปรุง โดยวิทยากรให้คำแนะนำตามหลักการ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน