Follow

Show

IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique

เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique)

หลักการและเหตุผล
ระบบการบริหารคุณภาพ การตรวจประเมินหรือตรวจติดตามภายคุณภาพใน มีความสำคัญและ เพื่อเป็นการประเมินความสามารถในการจัดการและบริหารคุณภาพในองค์กรได้รับการจัดทำและนำไปปฏิบัติใช้สอดคล้องตามข้อกำหนด IATF 16949 หรือไม่ ภายหลังเมื่อเอกสารทั้งหลายได้ถูกนำไปปฏิบัติใช้ และมีการรวบรวมบันทึกคุณภาพ (Quality Records) ได้ระยะหนึ่งแล้ว จำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และภายหลังการผ่านการรับรองจะต้องดำเนินการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditors) ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องได้รับการถ่ายทอดและฝึกอบรมโดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
หลักสูตรนี้กำหนดขึ้น 2 วันรายละเอียดหลักสูตรนี้จะช่วยในการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมให้เข้าใจถึงหลักการตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949 อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจต่อข้อกำหนดได้อย่างกระจ่าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ใช้การบริหารคุณภาพในองค์ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านวิทยากร และกรณีศึกษาให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้ทดลองการตรวจประเมินจริง

  หัวข้อการฝึกอบรม
 • แนะนำระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในการกำหนดวัตถุประสงค์ และการวางแผนการตรวจ
 • การคัดเลือกทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในประเด็นสำคัญของข้อกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา
 • ประเด็นสำคัญของข้อกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา (ต่อ) การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน
 • การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)
 • การเปิดประชุม,เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • แนะนำวิธีการเขียนใบแจ้งการแก้ไข , การปิดประชุม
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมหรือคณะกรรมการ(หัวหน้าฝ่าย/แผนกต่างๆ) ที่ร่วมจัดสร้างเอกสาร ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบไปปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพ ทั้งนี้ควรประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกบุคคล-ธุรการ แผนกจัดซื้อ แผนกขาย แผนกการตลาด และแผนกคลังวัตถุดิบและสินค้า เป็นต้น
 • มีความรู้ข้อกำหนด IATF 16949 และ ผู้มีประสบการณ์ และผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินภายใน
 • ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมข้อกำหนด IATF 16949 และข้อกำหนดด้านเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ มาแล้ว(Technical Tools: Six Packs)
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน