Follow

Show

FMEA Requirement and Implementation Training Course: 1 st Editon 2019- AIAG-VDA

การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ
FMEA Requirement and Implementation Training Course:1st Editon 2019- AIAG-VDA

หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เป็นข้อกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผู้ผลิตและ ส่งมอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการบริหารคุณภาพในองค์กรภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO/IATF 16949 ใช้ในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผู้ส่งมอบ โดยใช้กลวิธีเชิงวิเคราะห์ในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ์ DFMEA (องค์กรที่มีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองค์กรที่มีการผลิตและบริการ) โดยผู้เกี่ยวข้อง (คณะทำงานที่ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายแผนก) ร่วมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะห์ไปใช้เป็นแนวทางเพื่อประกันแต่เนิ่นๆ ต่อขอบเขตที่อาจเป็นไปได้ว่าข้อขัดข้องด้านศักยภาพและ กลไก/สาเหตุที่ก่อตัวขึ้นในการสร้างปัญหา จะได้รับการพิจารณาและกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อให้คุณภาพของชิ้นส่วนที่ได้รับมอบมีคุณภาพและมีความปลอดภัยต่อพนักงานประกอบของลูกค้าและผู้ใช้ (ผู้ขับขี่ยานยนต์) และ สอดรับกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทราบถึง
  • หลักการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง
  • ความแตกต่างระหว่าง DFMEA และ PFMEA
  • เข้าใจหลักการกำหนด AP (Action priority) แทนการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number)
  • เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงาน (Crosse Function Team ) การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบ้างที่ควรร่วมเป็นคณะทำงาน
หัวข้อการฝึกอบรม
  • แนะนำการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
  • รายละเอียดความต้องการ DFMEA การสร้างเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps ได้แก่ scope definition, structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization
  • รายละเอียดความต้องการ PFMEA การสร้างเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps ได้แก่ scope definition, structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization
  • Step ที่ 7 เรื่องของการจัดทำรายงานและเอกสาร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ เช่น วิศวกรรม,ฝ่ายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, ประกันคุณภาพ,วางแผนการผลิต,การตลาด,จัดซื้อ,คลังสินค้า เป็นต้น

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน