Follow

Show

Electrical Safety for Assembled with High Voltage Battery

หลักสูตรความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการทำงานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง
(Electrical Safety for Assembled with High Voltage Battery)

หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นในปัจจุบัน และรัฐบาลไทยได้มีการส่งให้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ ทำให้มีการผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ามาก โดยเฉพาะแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าที่สูง ทำให้มีอันตรายขณะทำงานได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง และความปลอดภัยต่างในการประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ทำงานและโรงงานผลิต

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
 2. เพื่อให้ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าได้เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง
หัวข้อฝึกอบรม
  เป็นการบรรยายภาพรวมของความปลอดภัยในการประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
 1. *ระบบไฟฟ้า
 2. *ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 3. *ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 4. *ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า
 5. *ระบบจัดการแบตเตอรี่
 6. ความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
 7. ความปลอดภัยในการทำงานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง
 8. การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 9. กรณีศึกษาอันตรายจากแรงดันไฟฟ้ากับร่างกาย
 10. กรณีศีกษาอันตรายจากการอาร์คของระบบไฟฟ้า
 11. กรณีศึกษาอันตรายจากการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า
 12. กรณีศึกษาอันตรายจากแบตเตอรี่และการป้องกัน
 13. **หมายเหตุ หัวข้อที่ 1-5 เป็นหัวข้อเดียวกับหลักสูตร ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ระดับช่างเทคนนิค วิศวกร
 2. ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
 3. ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า (ทั้งระบบไฟฟ้า 100% และระบบไฮบริด)
 4. ผู้สนใจระบบยานยนต์ไฟฟ้า
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน