Follow

Show

Basic Drawing Techniques

หลักสูตรเทคนิคการอ่านแบบเบื้องต้น
(Basic Drawing Techniques)

ในปัจจุบันขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพด้านการผลิตได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลายๆองค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้การควบคุมคุณภาพจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานตั้งแต่การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต องค์กรจะต้องมีความเข้าใจในหลักการสำคัญของ GD&T ปัจจุบันระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control System) ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการผลิต จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการแปลสัญลักษณ์ในแบบงาน ที่ใช้ในการควบคุมมาตรฐานชิ้นงาน เพื่อลดความผิดพลาดในการแปลสัญลักษณ์ในแบบงานแล้วนำไปสู่การผลิตชิ้นงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพและกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตและมิติ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการทำงาน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
 2. เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค
 3. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ GD&T
 4. เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ
หัวข้อฝึกอบรม
  เป็นการบรรยายภาพรวมของความปลอดภัยในการประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูงโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
 1. มาตรฐานเส้นและขนาดกระดาษ
 2. ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของเส้นต่างๆ ในการเขียนแบบ เช่น เส้นขอบงาน เส้นบอกขนาด เส้นประ เส้นแสดงภาพตัด ขนาดกระดาษตามมาตรฐาน ISO 216 และรายละเอียดในไตเติ้ลบล็อก รวมทั้งมาตรฐานตัวอักษรและมาตราส่วนในงานเขียนแบบ
 3. มาตรฐานภาพฉาย ภาพสามมิติ ภาพประกอบและภาพตัด
 4. ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของภาพฉายตามมาตรฐาน ISO Type A และ E ระนาบอ้างอิงและการฉายภาพลงในระนาบ การเขียนภาพสามมิติ ภาพประกอบและภาพตัด แบบตัดเต็ม ตัดครึ่ง ภาพตัดเฉพาะส่วน ฯลฯ
 5. การกำหนดขนาดในแบบงาน
 6. ศึกษาเกี่ยวกับชนิดเส้น ลูกศร ตามข้อกำหนดของ เส้นบอกขนาด และเส้นช่วยกำหนดขนาด ที่ใช้ในงานเขียนแบบ ตาม มาตรฐานสากล จะใช้มาตรฐาน ISO 128 – 1982 (E) ตัวเลข ตัวอักษรตาม ISO 3098/1-1974 (E) และสัญลักษณ์รูปร่างผิวงาน การเขียนตัวเลขบอกขนาดมุม สัญลักษณ์บอกลักษณะงาน การบอกขนาดชิ้นงานที่เป็นส่วนโค้งของวงกลม การบอกขนาดชิ้นงานที่มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม และอื่นฯ ผิวอ้างอิง ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการบอกขนาด การบอกขนาดแบบสัมบูรณ์และแบบต่อเนื่อง
 7. ความหมายและความสำคัญของ GD&T
 8. ความสำคัญของดาตัมและระนาบอ้างอิง
 9. สภาวะวัสดุสูงสุด (MMC) สภาวะวัสดุต่ำสุด (LMC) และ RFS
 10. สัญลักษณ์ GD&T
 11. การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานในการตรวจสอบ GD&T
 12. การใช้เครื่องมือวัดสามมิติ (CMM) ในการตรวจสอบ GD&T
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 1. วิศวกร พนักงาน / หัวหน้างาน QC/QA
 2. หัวหน้างานฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค
 3. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป
วิธีการฝึกอบรม   บรรยายทฤษฎี พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน