Follow

Show

สมอ. เยี่ยมเยี่ยนและหารือการทำงานร่วมกัน กับสถาบันยานยนต์

นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ต้อนรับ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร สมอ. ให้เกียรติเข้าเยี่ยมเยียนและหารือการทำงานร่วมกันกับสถาบันยานยนต์ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการการทำงานให้พร้อมรองรับการปรับบทบาทสถาบันเครือข่ายตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางการพัฒนางานด้านการกำหนดมาตรฐาน ได้แก่ การให้สถาบันปรับบทบาทในการเป็น Standard Developing Organization (SDOs) การจัดทำแผนแม่บทในการกำหนดมาตรฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้า และร่วมมือด้านการตรวจสอบรับรอง โดยการถ่ายโอนงาน Inspection Body (IB) เพื่อตรวจติดตามแทน สมอ. สนองนโยบายการปรับบทบาทสถาบันเครือข่าย ติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการแสวงหาความร่วมมือในการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางล้อ ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ รวมทั้งการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันเพื่อมุ่งเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562


 
เพิ่มเติม