Follow

Show

เปิดใหญ่ “Automotive Summit 2018”

สถาบันยานยนต์ จับมือ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด  เปิดงานสัมมนาใหญ่ด้านยานยนต์ Automotive Summit 2018  "พลิกมิติ อุตฯ ยานยนต์ไทยสู่ยุคทอง 4.0 ด้วยระบบออโตเมชั่นและโรโบติกส์” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 5 ด้วยความร่วมมือเพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน โดยได้รับเกียติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Automotive Summit 2018  และ Manufacturing Expo 2018 อย่างเป็นอย่างการ พร้อมปาฐากถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเอสเอ็มอีเข้าถึงระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0”

นายสมชาย กล่าวว่า “ประเทศไทยกำลังเดินไปในทิศทาง Thailand 4.0 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในมุมมองที่พยายามตอบโจทย์ที่สาคัญที่สุดในภาพสังคมในเรื่องความไม่สมดุลต่างๆ ในด้านการเจริญเติบโต การใช้ทรัพยากร การกระจายรายได้ ความสามารถในการบริหารจัดการ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถอดรหัสของประเทศไทย 4.0 เป็น Industries 4.0 โดยมองทุกมิติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เรื่อง กระบวนการผลิตที่ต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนั้น ภาพของกระบวนการผลิตคือการทาให้ประเทศไทยหรืออุตสาหกรรมเปลี่ยนไปสู่ยุค 4.0 สิ่งแรกที่กระทรวงฯ พยายามทาต่อ SME คือ เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนใจ เปลี่ยนวิธีคิดของเขาให้ได้ Automation ไม่ใช่ Solution แต่เป็นเครื่องมือ ต้องเปลี่ยนวิธีการให้ SME เข้าใจว่ากระบวนการ-วิธีการที่ดีต้อง Lean ตั้งแต่ต้น กระทรวงฯ จึงนี่คือสิ่งที่กระทรวงฯ ได้ร่วมกับบริษัทที่เป็น Big Brother เข้าไปดูศักยภาพของ SME ในลักษณะเชิงบูรณาการ  โดยตั้งเป้าไว้ 500 ราย”

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “ความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย ในการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ” กล่าวว่า “การเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคเปลี่ยน ทุกอย่างเปลี่ยน ถูก Disruption ในทุกอุตสาหกรรม หลีกเลี่ยงไม่ได้ Automation ก็เปลี่ยนไปจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีที่เข้ามา ระบบ IoTs  Cloud  Automation ที่เข้ามา อยู่บนไอทีหมด อุตสาหกรรมทุกอย่างจึงหยุดไม่ได้ไม่ว่าด้านบริการ การผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว สอท. ได้จัดทาโครงการ Industry Information มีวิสัยทัศน์ คือ อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล นวัตกรรมก้าวหน้า รักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาอตุสาหกรรมฯ 2) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย 3) ส่งเสริม Startup และ (SMEs) 4) ยกระดับองค์กรและพัฒนาบุคลากร 5) สร้างเสริมธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คาดหวังให้อุตสาหกรรมเข้มแข็ง ภาคประชาชนให้การยอมรับ ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทางานแบบบูรณาการ”

พร้อมด้วยการเสวนาภาคบ่าย จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเจาะลึกในหัวข้อ "ออโตเมชั่น และโรโบติกส์ ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการไทย-เยอรมัน ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จำกัด และ ผศ.ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าและผู้เข้าชมงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นจำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์ฮอล 202-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
 
เพิ่มเติม