Follow

Show

ขอเชิญเข้ารับฟังการจัดสาธิตให้ความรู้เรื่อง “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า”

ด้วยสถาบันยานยนต์ กำหนดจัดกิจกรรม การสาธิตให้ความรู้ในเรื่อง “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เบื้องต้นและเข้าใจองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่สนใจ ถึงนิยาม ข้อมูลต่างๆ การใช้งานตามนโยบายการส่งเสริมต่างๆ ในประเทศไทย

ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมการจัดสาธิต “นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า”  ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ  ห้อง401 ชั้น4 สถาบันยานยนต์ สำนักงาน กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ   โดยมีกำหนดการ และแบบตอบรับ ดังเอกสารแนบ

**หมายเหตุ  การเข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
ส่งแบบตอบรับ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
แผนกวิจัยอุตสาหกรรม  (คุณปาริชาติ)
โทรศัพท์ (02) 712 - 2414 ต่อ 6509 โทรสาร (02) 712 – 2415
E-mail: parichat@thaiauto.or.th


PDF Download เอกสาร 
เพิ่มเติม