Follow

Show

รับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” Application of Toyota Production System: (TPS)

สถาบันยานยนต์ มีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า” Application of Toyota Production System: (TPS) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล
ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) เป็นระบบที่มุ่งเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) มุ่งเน้น การลดมุดะ (Muda) และ มุ่งสร้างคุณภาพในกระบวนการรวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำงาน ให้นำมาซึ่ง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงหลักการของการลดต้นทุน ประกอบไปด้วย 2 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ ระบบทันเวลาพอดี (Just in Time) ซึ่งเป็นปรัชญาที่มุ่งหมายให้ผลิตสิ่งที่ต้องการ ส่งมอบได้ตามเวลาที่ต้องการ ในปริมาณที่ต้องการ และมีสินค้า คงคลังเหลือน้อยที่สุด และ จิโดกะ (Jidoka) คือ หลักที่ ใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยที่พนักงานและเครื่องจักร สามารถที่จะ หยุดการทำงานได้เอง เมื่อสายการผลิต เกิดปัญหา
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า เป็นการนำแนวความคิดของระบบการผลิตแบบโตโยต้า ได้แก่ การควบคุมสภาพหน้างาน กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง งานมาตรฐาน และระบบดึง เป็นต้น เข้าไปประยุกต์ใช้ในการ ปรับปรุงกระบวนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อุตสาหกรรมอื่น ๆ ผ่านการทำ กรณีศึกษา โดยมุ่งเน้นการค้นหาปัญหา หาแนวทางแก้ไข และ ลองทำการแก้ไข รวมทั้ง การวัดผล เพื่อให้ผู้อบรมสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของสถานประกอบการของตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. หลักการระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS Concept)
 2. การควบคุมสภาพหน้างาน (Worksite Control)
 3. การไหลอย่างต่อเนื่องของกระบวนการ (Continuous Flow)
 4. งานมาตรฐาน (Standardized Work)
 5. ระบบดึง (Pull System)
 6. การทำกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับปัญหาของสถานประกอบการของผู้อบรม
 7. เน้นการ Workshop โดยให้ผู้เข้าอบรมนำปัญหาที่พบในสถานประกอบการตนเองมาทำกรณีศึกษา (สำรวจสภาพปัจจุบัน, ปัญหาที่พบ, สาเหตุของปัญหา, วิธีแก้ไข, ลองทำการแก้ไข และ วัดผล โดยมีวิทยากรคอยให้แนะนำ)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิต การวางแผนการผลิต และ การควบคุมกระบวนการผลิต หรือ มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบโตโยต้า ในระดับต่างๆ ดังนี้

 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับวิศวกร
 • การไหลอย่างต่อเนื่องของกระบวนการ (Continuous Flow)
 • ระดับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ผู้สนใจทั่วไป

วันที่อบรม: วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30น.
ค่าอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%)
เปิดรับสมัครจำนวน 20 ท่าน (กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561)

ท่านสามารถดูวันเวลาการอบรมและรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆของสถาบันยานยนต์ทั้งหมดได้ จาก
ตารางแผนการอบรมประจำปี 2561 (คลิ๊ก)

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด หรือหลักสูตรอื่นๆ นอกเหนือจากตารางฯ และส่งใบสมัครขอรับการฝึกอบรมได้ที่
แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ คุณสุวรรณ,คุณศุกลรัตน์,คุณธานินทร์
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

เพิ่มเพื่อน


PDF รายละเอียดหลักสูตร

PDF ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพิ่มเติม