Follow

Show

ประชาสัมพันธ์อบรมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

สถาบันยานยนต์ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในลักษณะของการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของสถานประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์เป็นประจำทุกปี จึงขอแนะนำหลักสูตรอบรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดังนี้

หลักสูตรแนะนำประจำเดือน พฤษภาคม 2561
PDF หลักสูตรประจำเดือนพฤษภาคม 2561

PDF ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพิ่มเติม