Follow

Show

ขอเชิญสมัครฝึกอบรมในโครงการเพิ่มผลิตภาพบุคลากด้วยระบบรับรองความสามารถในอุตสาหกรรมยานยนต์

สถาบันยานยนต์ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการและบุคลากรของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด จึงขอเสนอโครงการ “ระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Skill Certification System for Automotive Industry)” ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งพัฒนาความสามารถของบุคลากร มีการสร้างความรู้ความเข้าและมีการวัดระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยการทดสอบจะเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการทดสอบของ JAVADA (Japan Vocational Ability Development Association) ในสาขางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยเป็นการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ ในระดับผู้ปฏิบัติงาน Level 1, Level 2, Level 3 และ Trainer เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติที่ดีขึ้น

สาขาที่เปิดรับสมัคร
 • สาขางานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (Sequence Control)
 • สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (Mechanical Maintenance)
 • สาขางานปรับแต่งระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System Adjustment)
 • สาขางานออกแบบและประกอบวงจรนิวแมติก (Pneumatic Circuits and Apparatus Devices Assembling)

เงื่อนไขการชำระเงิน
การอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย

การสนับสนุนจากโครงการฯ และสถาบันยานยนต์

 • ค่าเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องทดสอบ และวัตถุดิบที่ใช้ในการอบรมและทดสอบ
 • ค่าวิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่อบรม
 • ค่าหลักสูตร ค่าเอกสารประกอบการอบรมภาคทฤษฎี
 • ค่าอาหารว่าง-อาหารกลางวัน ในระหว่างการฝึกอบรม
 • *** ไม่รวม ค่าพาหนะการเดินทาง ค่าที่พัก ของผู้อบรมระหว่างการฝึกอบรม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะมีขึ้น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (ที่อาจมี)

ขั้นตอนการรับสมัคร

 1. ยื่นแบบใบสมัครด้วยต้นเอง โทรสาร หรือ E-mail
 2. พิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเข้าอบรม

แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ คุณเอกชัย, คุณพัชรพล, คุณณาลาดา
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail:ekachai@thaiauto.or.th, patcharapol@thaiauto.or.th , nalada@thaiauto.or.th, hrd@thaiauto.or.th

เพิ่มเพื่อน


PDF รายละเอียดโครงการฯ

PDF กำหนดการ

PDF ใบสมัคร(PDF file)

PDF ใบสมัคร

PDF แผนที่ สถาบันยานยนต์(สำนักงานกล้วยน้ำไท)

PDF แผนที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ



 
เพิ่มเติม