Follow

Show

ประชาสัมพันธ์อบรมประจำเดือนตุลาคม 2560

สถาบันยานยนต์ ได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในลักษณะของการจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของสถานประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์เป็นประจำทุกปี จึงขอแนะนำหลักสูตรอบรมประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดังนี้

หลักสูตรแนะนำประจำเดือน ตุลาคม 2560
PDF หลักสูตรประจำเดือนตุลาคม

PDF ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
เพิ่มเติม