Follow

Show

logo 20 th


The Decade of Change for Automotive Industry
“ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์”

Thailand 4.0 โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม นอกจากปัจจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้ว แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ยังมีปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในอนาคตที่การพัฒนาระบบการขนส่งและการเดินทางจะมีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นรูปแบบของการเดินทางแบบใหม่ในสังคมเมืองแบบอัจฉริยะ ที่เรียกว่า Smart Mobility และมีการพัฒนาการผลิตในรูปแบบของ Smart Factory จากแนวโน้มการพัฒนาดิจิตัลเทคโนโลยีทำให้เกิด Internet of Things ที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งต่ออุตสาหกรรมและต่อวิถีการใช้ชีวิตและการเดินทางของสังคมโลกในอนาคต ซึ่งทำให้แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ไม่ได้ถูกขีดจำกัดอยู่เฉพาะในเรื่องของยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อน แต่เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเดินทาง การดำเนินชีวิตหรือ Life style ที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เหล่านั้นในอนาคต ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันที่ประกอบด้วยแนวคิดเรื่อง ACES ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีระบบขับขี่อัตโนมัติ (A = Autonomous driving) เทคโนโลยีระบบเชื่อมต่อ (C =Connected system) ระบบไฟฟ้า (E =Electric System) และระบบการให้บริการแบ่งปันรถยนต์ (S =Sharing mobility) ซึ่งเป็นแนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์อนาคตที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องเปลี่ยนแปลงตาม เพื่อยังคงรักษาการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลกอย่างยั่งยืน

จากพัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์สู่บทบาทของสถาบันยานยนต์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2541 (1998) สถาบันยานยนต์ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ให้ทำหน้าที่พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 20 ปี บทบาทของสถาบันยานยนต์มุ่งเน้นการดำเนินงานในภารกิจหลัก คือ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล การเป็นศูนย์ข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการวางนโยบาย การพัฒนาผู้ประกอบการด้านการพัฒนาบุคลากรและความสามารถในการผลิตให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

และบทบาทในทศวรรษใหม่นี้ Decade of change ของสถาบันยานยนต์จากนี้ไป ได้ปรับบทบาทใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ตามนโยบายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย การไปสู่ใน 3 ด้าน ได้แก่ Standard Productivity และ Innovation คือ การยกระดับมาตรฐานด้วยการให้บริการทดสอบ ตรวจประเมินและปรึกษาแนะนำ การพัฒนาผลิตภาพเพิ่มด้วยระบบ Automation/Just in time/Loss reduction process การทำวิจัยและพัฒนาด้วยความเชี่ยวชาญของสถาบันยานยนต์ที่เน้นงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่เพื่อการพัฒนา โดยขยายขอบข่ายไปสู่อุตสาหกรรม S-Curve ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อากาศยาน และระบบราง ด้วยวิสัยทัศน์ 2580 ของสถาบันยานยนต์ คือ “เป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนสู่อนาคต ด้วยระบบนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทันต่อยุคสมัย”

 • การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักรและระบบ ในลักษณะ industrial automation เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคล หรือ Sequence Production แต่ยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูงในระดับเดียวกับการผลิตแบบ Mass Production
 • การเชื่อมโยงการผลิตและการกระจายสายการผลิต (Decentralized Production) ผ่านระบบดิจิตัล
 • การที่เครื่องจักรหรือหน่วยงานผลิตสามารถสื่อสารกันได้และตอบสนองโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและตลาด (intelligent networking หรือ Independent Process Management)
แนวคิด Decade of Change for Automotive Industry “ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์”
วันและเวลา วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น.
สถานที่ ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ 202-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ร่วมจัดโดย

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการยานยนต์ และชิ้นส่วน
 • ผู้ประกอบการ Start Up
 • หน่วยงานราชการ
 • สถาบันการศึกษา
 • นักวิชาการ และผู้สนใจโดยทั่วไป
 • สื่อมวลชน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อรับทราบข้อมูลแนวโน้มการใช้และความสำเร็จที่ได้จากการนำ Automation และ Robotic มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
 • เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการนำ Automation และ Robotic ไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

หมายเหตุ

 • บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา

กำหนดการ

20 ปี สถาบันยานยนต์กับ
ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์
Decade of Change in Automotive Business

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 : เวลา 12.30 - 16.40 น.
ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23
Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorldเวลา
รายละเอียด
12.30 - 13.10 น.
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
 
13.10 - 13.20 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งาน
พร้อมชมวีดิทัศน์ 20 ปี สถาบันยานยนต์
 
13.20 - 13.30 น.
กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
 
โดยนายศิริรุจ จุลกะรัตน์
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการสถาบันยานยนต์
13.30 - 14.00 น.
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง
"ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กับความท้าท้ายในยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
 
โดยดร.อุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
14.00 - 14.20 น.
รับประทานอาหารว่าง
 
14.20 - 14.50 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง
"ภาพรวม แนวโน้ม บทบาทของสถาบันยานยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ความยั่งยืน"
 
โดยคุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน
กรรมการสถาบันยานยนต์
ผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์
14.50 - 15.20 น.
"ยานยนต์ไฟฟ้า ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย"
 
โดยดร.พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี
ผู้จัดการแผนกวิจัยอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์
15.20 - 15.50 น.
"ศูนย์ทดสอบยานยนต์แห่งชาติ เพื่อการขับเคลื่อนสู่มาตรฐาน และนวัตกรรมยานยนต์อนาคต"
 
โดยนายตรีพล บุณยะมาน
ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์
15.50 - 16.20 น.
"ก้าวข้ามขีดจำกัดของบุคลากร มุ่งสู่ความพร้อมยานยนต์สมัยใหม่"
 
โดยนายมณฑณ ศุภกำเนิด
ผู้จัดการแผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์
16.20 - 16.40 น.
ช่วง ถาม - ตอบ
 
 
    Next Program
หมายเหตุ
 • กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ภาพบรรยากาศ